„Czas na zmiany z POWERem”

„Czas na zmiany z POWERem”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0051/19 pod tytułem „Czas na zmiany z POWERem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 logo napis

 

Wartość projektu: 972 678,84 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 819 773,72 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.12.2019 r. do 30.04.2021 r.
Adres Biura Projektu:      Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 50 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami spełniające następujące warunki:

 • osoby młode w wieku 15 - 29 lat,
 • bez pracy (bierne zawodowo),
 • nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET,
 • zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnik Projektu nie może należeć do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj.:

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

Grupę docelową projektu co najmniej 50% (25 osób) stanowić będą mieszkańcy miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Są to miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Cel projektu:

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji/kompetecji zawodowych przez minimum 20 z 50 osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (bez pracy), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez udział w identyfikacji potrzeb i diagnozie, poradnictwie zawodowym, szkoleniach oraz stażach zgodnych z programem szkolenia.

Planowane formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości oraz poradnictwo zawodowe - obejmujące diagnozę polegającą na identyfikacji potrzeb oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Działania obejmują opracowanie informacji o potencjale i predyspozycjach zawodowych Uczestników, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), identyfikacja potrzeb Uczestników, oczekiwań i celów zawodowych oraz szkoleniowych, wskazanie kwalifikacji i kompetencji do zdobycia przez Uczestników. Indywidualne i kompleksowe doradztwo w obszarze planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia/ uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.
 • Szkolenie - zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy prowadzące do podniesienia/ uzupełnienia/ zmiany kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje/ kwalifikacje wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego.
 • Staże – trwające 6 miesięcy dla 45 osób, zgodne z branżą wskazaną w Indywidualnym Planie Działania wraz z wypłatą stypendium stażowego.

Dodatkowe wsparcie

W ramach projektu przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla części Uczestników w postaci zwrotu kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe, a także na staż.

Planowane efekty projektu:

 • aktywizacja społeczno-gospodarcza osób młodych, biernych zawodowo, stanowiących tzw. Młodzież NEET poprzez indywidualne oraz kompleksowe wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb i diagnozy oraz poradnictwa zawodowego dla 50 Uczestników Projektu;
 • nabycie/ podniesienie/ uzupełnienie/ zmiana kwalifikacji/ kompetencji zawodowych w wyniku przeprowadzonych szkoleń zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/ zaświadczenia, potwierdzającego nabyte kwalifikacje/ kompetencje przez 50 Uczestników Projektu;
 • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych przez 45 Uczestników Projektu.
Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM_AKTUALIZACJA KOŃCOWY.pdf)HARMONOGRAM_AKTUALIZACJA KOŃCOWY.pdf[ ]135 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem